PRESIDENT

Cristian Prieto

SECRETARI

David Melgar

TRESORER

Onofre Magaña

VOCAL DANSA

Robert Pont

Antonio Pérez

VOCAL ANGLÈS

Miguel Angel Romia

Anna Garriga

VOCAL BÀSQUET

Mercè Borrell

Oscar Belmonte

VOCAL CROS

Javi López

Amador García

VOCAL

Lourdes Arévalo

Funcions de l'Ampa

Les funcions bàsiques d’un AMPA són aquestes:

  • Donar suport i assistència a pares i mares, professors, alumnes i òrgans de govern dels centres en tot el que fa referència a l’educació dels fills
  • Promoure la participació dels pares i mares dels alumnes en la gestió del centre
  • Assistir als pares i mares dels alumnes en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió dels centres sostinguts amb fons públics
  • Promoure la representació i la participació dels pares i mares dels alumnes en els consells escolars
  • Facilitar la col•laboració del centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn
  • Col•laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el consell escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementaries, extraescolars o de serveis
  • Promoure les activitats de formació de pares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar
  • També es fan gestions a les administracions públiques a fí de solventar determinats problemes, ja siguin d’infrastructura, seguretat, equipament i material, etc.