Normes de les inscripcions

Els butlletins de preinscripció, juntament amb el justificant del primer pagament, es lliuraran a la sala de l’ AMPA, entrada pel Raval, els dies

19, 20 i 21 de setembre de 15.15 a 17.30 hores

AQUEST ANY LES QUOTES ES COBRARAN DE LA SEGÜENT MANERA:

- 1ª QUOTA: A l’hora de fer la preinscripció, podeu pagar en efectiu, o podeu fer servir el codi de barres de l’activitat, amb el qual fareu l’ingrés en qualsevol oficina, CAIXER, SERVICAIXA o LÍNIA OBERTA de "La Caixa"

El justificant de l’ingrés es lliurarà en portar la butlleta de la preinscripció !

- 2ª QUOTA: Mitjançant rebut bancari, que enviarem al vostre compte corrent, (el mateix que ens hagueu facilitat per cobrar la quota anual de l’AMPA) a finals de gener de 2023.

ACTIVITATS AMB 3 PAGAMENTS:

En aquelles activitats on hi hagi 3 pagaments (anglès-Evergreen, Bàsquet, Aloha-Kitsune i Nenoos), el calendari de pagaments serà el següent:

2n pagament: Primers de desembre de 2023

3r pagament: Primers de març de 2023

Els alumnes que no hagin fet efectives les quotes corresponents, o no estiguin al corrent en el pagament de la quota de l’AMPA, no podran continuar amb l’activitat. La quota de l’AMPA, que aquest any serà de 27 €, es cobrarà entre finals d’octubre i començament de novembre, pel compte bancari que heu indicat a l’escola.

AVÍS

- En cas de donar-se de baixa d'alguna activitat no es retornaran els diners.

- No es duran a terme les activitats que no tinguin un nombre suficient d’alumnes.

- Es poden modificar algunes de les activitats i hores.

- Els alumnes que s’apuntin a qualsevol activitat un cop començada pagaran la part corresponent als mesos que estiguin en l’activitat, més 25 € en concepte de quota d’inscripció.

- Per altes i baixes de les activitats, un cop hagin començat, heu de fer servir els models corresponents que tenen els monitors i que també trobareu a la nostra pàgina web (www.ampasantjosep.org). Una alta o una baixa no comunicada per aquests conductes no es tindrà en compte.